Three.com.hk
登入
客戶服務 dot 商業服務 dot 關於我們

漫遊服務
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
line

漫遊服務
數據漫遊日費計劃
 • 以固定的日費方式隨意用數據服務
 • 同日穿梭內地及澳門只收一次$168日費
 • Euro Zone同日穿梭歐洲各國只收一次$198日費
 • 於支援4G的網絡享用4G數據
內地、澳門
$168/日
內地及澳門同日往返一次收費
其他地區
$198/日
歐洲同日往返一次收費

立即啟動
或手機輸入短碼啟動
短碼
指定地區及網絡商
常見問題
點樣啟動服務?
本頁按「立即啟動」或於手機輸入短碼即可啟動「數據漫遊日費計劃」,以後外遊時在指定地區使用數據外遊服務就會自動以日費計算。
1日日費點計算?
「數據漫遊日費計劃」由成功啟動及開始使用數據起計算,單日時間為每日的00:00 – 23:59﹝ 以香港時間為準﹞,故不論身在何地都以23:59(香港時間) 為每日的完結時間。
可唔可以Share數據?
用「數據漫遊日費計劃」,唔使排隊租蛋還蛋,唔使拎多舊野,又要擔心埋佢冇電,仲可以分享數據比平板電腦同其他手機開心share。
我唔記得我有冇啟動過,點樣可以知道呢?
你可以隨時用手機按 *107*4# 就可以查詢狀況。或於本頁按「立即啟動」或手機輸入短碼 *107*1# 即可啟動。
如想進一步查詢服務詳情,可以點做?
你可以隨時致電3外遊專線 1037 或經 iChat 同我地聯絡。備註:
^航空漫遊日費於優惠期內為$88/日 (優惠期由2018年3月29日至2019年3月31日,包括首尾兩日)。優惠期後的日費為$198 /日 。有關適用的航空公司的資訊,請瀏覽 http://www.aeromobile.net/airlines/ 。機艙服務員會發出廣播致乘客可以使用手提電話,客戶需關閉「飛行模式」及開啟「數據漫遊」便會自動連接航空漫遊網絡。


服務條款及細則:
 1. 「數據漫遊日費計劃」(「日費計劃」) 及日費計劃收費(「日費」) 只適用於﹕(1)已申請數據服務及全面漫遊服務之3香港4G LTE / 3G 月費客戶(「客戶」),及(2)客戶於指定地區及指定網絡商使用數據漫遊服務。否則數據漫遊費用將以標準收費計算。
 2. 客戶啟動「數據漫遊日費計劃」時,將同時啟動全面漫遊服務。有關全面漫遊服務詳情請瀏覽 www.three.com.hk/roaming
 3. 日費將根據流動裝置內之SIM卡而釐定。若客戶現正使用3手機月費計劃之SIM卡,服務收費將按手機之日費計算。若客戶現正使用Tablet / EasyPlus / EasyGo / 數據月費計劃/ Modem, Mobile Wi-Fi Router之SIM卡,服務收費將按$168/100MB之日費計算,其後為$10/MB。
 4. 系統於日費計劃生效後會經由短訊發出通知確認。請注意,日費計劃會一直保持生效狀態直至客戶取消服務為止。據此,當客戶到達另一個海外地區而該地區為日費計劃指定地區,日費計劃會自動啟動並生效,而相關的日費會被收取。
 5. 日費只包括數據傳輸費用,並不包括使用任何數據服務而產生的其他相關費用。
 6. 成功申請日費計劃後,日費將於每日首次使用數據漫遊服務時收取;日費計劃會每日收取費用,不足一日亦以一日收費,包括於同日內啟動及取消服務。無論客戶身處任何時區,均以香港時間00:00至23:59時為一日計算,截數時間為香港時間每晚23:59時。若連續使用日費計劃並橫跨截數時間,收費按累積日數計算。
 7. 客戶若於同日內漫遊到多於一個指定地區並選擇指定網絡商以使用日費計劃,收費將按每個地區及每日計算(內地﹑澳門及歐洲地區除外,同日往返只收取一次日費。歐洲內各指定地區以3香港之網頁為準) 。有關航空漫遊服務,所支援的航空漫遊網絡商及網絡是 “AeroMobile”提供,若客戶於同一日(以香港時間00:00至23:59時為一日計算)轉機及所乘搭的客機同時支援同一個航空漫遊網絡商,我們會收取一日日費。有關地區之指定網絡商將不時更新。本司保留修改及取消以上各日費計劃之權利而毋須事先通知。
 8. 日費計劃生效時,數據定網保護會同時啟動(除非客戶已手動解除)。當客戶身處日費計劃指定地區時,客戶只可於日費計劃指定網絡商使用數據漫遊。其他漫遊服務(包括話音通話,短訊和視像通話)仍可連接至所有適用之網絡使用。以手機解除數據定網保護可按[*107*888#]。
 9. 客戶可從申請日費計劃之途徑要求取消服務 ,以手機取消可按[*107*2#],截止時間為每日之香港時間23:59,取消日費計劃之指示將於香港時間翌日00:00生效及會經由短訊通知。請注意:取消日費計劃後,已啟動之全面漫遊服務仍然生效,即客戶仍可繼續使用數據數據及其他漫遊服務,而有關漫遊數據用量費用將按標準收費計算。客戶如已取消日費計劃,可關掉手機之數據漫遊功能以免產生非必要之數據用量費用。如未能成功取消日費計劃,系統會顯示訊息通知;顯示方式會經由短訊、3香港網頁內之我的3服務及/或Planet 3顯示,視乎取消方法而定。
 10. 當客戶要求取消日費計劃時,數據定網保護將同時解除,但取消日費計劃生效時間則於香港時間翌日淩晨00:00時。解除數據定網絡保護後,客戶可於非日費計劃指定之網絡使用數據服務,而有關之數據用量將按標準數據漫遊收費計算。
 11. 若客戶同時申請日費計劃及其他包含數據漫遊用量之服務計劃,一般情況下,其於日費計劃生效期間所使用之數據漫遊用量將先按日費計劃收費計算,然後於其他適用之服務計劃計算。但某些情況下可能會有所差別。有關收費計算詳情,請聯絡3客戶熱線。所有服務計劃均為獨立計算收費。
 12. 日費計劃使用情況須視乎指定網絡商之網絡覆蓋、系統兼容性或其他有關網絡之因素,並將時有更新,恕不另行通知。
 13. 日費計劃不適用於點對點程式。如客戶因使用點對點程式,包括(但不限於) BitTorrent, edonkey, flashget, foxy, ppstream, winmx等而產生用量,或濫用或異常使用日費計劃,則3香港有權即時取消有關客戶的日費計劃而不另行通知。客戶禁止透過使用日費計劃以進行商業或非法推廣活動。
 14. 網路共享之可用性視乎目的地網絡商設定,3香港對數據漫遊日費計劃之網路共享不作限制。
 15. 日費計劃並不適用於海事漫遊/衛星漫遊。
 16. 所有服務內容(包括但不限於指定地區、指定網絡商及其覆蓋範圍)及收費以3香港之最終公佈為準。
 17. 使用4G數據漫遊須配合當地支援制式及網絡頻段之裝置。
promoblk_anyplex_lte_c.jpg
promoblk_roaming_3c.jpg
promoblk_3ichat_lte_c.jpg